Grading Services System
Kasetsart University
 ไทย / Eng


หมายเหตุ การใช้เครือข่ายที่ไม่ใช่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้องเปิดโปรแกรม VPN ก่อนเปิดระบบ

** แบบประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบ **


คุณสมบัติขั้นต่ำของเครื่องที่ใช้
1. เครื่องที่ใช้ Window xp หรือสูงกว่า
2. RAM 256 M
3. Browser : IE7 - IE9, Firefox,     
    Chrome, Safari
Download
คู่มือการใช้งานสำหรับนิสิต
วิธีการติดตั้งโปรแกรม VPN
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
KUG0010104